Thiết kế đường từ số liệu máy toàn đạc bằng phần mềm Nova TDN 2015

Bài toán này nhằm giúp cho người dùng có thể ứng dụng trong việc thiết kế nút giao thông và thiết kế đường bộ trong đô thị.

Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất mà NOVA-TDN 2015 có được nếu so sánh với những phần mềm thiết kế đường khác.

Bước 1 : Đánh số chữ số chính xác sau dấu phẩy là 2 chữ số : NS.
Bước 2 : Khai báo và thay đổi tuyến thiết kế : CS.
Chọn tiêu chuẩn thiết kế.
Chọn Vtk.
Chọn lý trình đầu.
Chọn tỷ lệ bình đồ.
Bước 3 : Tạo những điểm cao trình từ tệp số liệu : CDTEP
Bước 4 : Dùng đường polyline và chế độ bắt điểm insertion để vẽ đường bao địa
hình và lỗ thủng
Đường bao địa hình : Là đường giới hạn mà NOVATDN sẽ xây dựng mô hình mạng
lưới tam giác để nội suy cao độ.
Lỗ thủng : Dùng để định ranh giới mà NOVA sẽ không vẽ đường đồng mức qua.
Bước 5 : Xây dựng mô hình lưới bề mặt : LTG
Bước 6 : Vẽ lưới bề mặt : CED.

 
Thiết kế đường từ số liệu máy toàn đạc bằng phần mềm Nova TDN 2015

Bước 7 : Vẽ đường đồng mức : DM

Thiết kế đường đồng múcw bằng phần mềm nova tdn 2015

Bước 8 : Tắt / Bật các điểm cao trình :
Tắt : TCD
Bật : BCD
Bước 8 : Thiết kế tuyến: Dùng PL để đường dẫn hướng tuyến.
Bước 9 : Khai báo gốc tuyến : GT
Bước 10 : Định nghĩa tim tuyến : DMB.
Bước 11 : Cắm đường cong nằm và bố trí siêu cao : CN.
Bước 12 : Phát sinh cọc trên tuyến : PSC .
Bước 13 : Chèn cọc : CC .
Bước 14 : Điền tên cọc : DTC .
Bước 15 : Sửa số liệu : SSL .
Bước 16 : Khai mẫu bảng biểu trắc dọc, trắc ngang : BB .
Bước 17 : Vẽ trắc dọc tự nhiên : TD .
Bước 18 : Điền mức so sánh trắc dọc : DSSTD.
Bước 19 : Vẽ trắc ngang tự nhiên : TN .
Bước 20 : Save thành file khảo sát.
Bước 21 : Thiết kế đường đỏ : DD .
Bước 22 : Cắm đường cong đứng : CD .
Bước 23 : Điền thiết kế trắc dọc : DTK .
Bước 24 : Thiết kế trắc ngang : TKTN .
Bước 25 : Định nghĩa thiết kế trắc ngang bằng lệnh đa tuyến dốc (dùng để sửa các
trắc ngang đặc biệt): DTD.
Bước 26 : Định nghĩa các đối tượng tạo thành trắc ngang: DNTKTN .
Bước 27 : Tạo taluy : TL.
Bước 28 : Copy thiết kế các đối tượng trắc ngang: CTK .
Bước 29 : Điền thiết kế trắc ngang : DTKTN.
Bước 30 : Áp khuôn áo đường : APK.
Bước 31 : Khai báo vét bùn và vét hữu cơ: KBVB .
Bước 32 : Vét bùn và vét hữu cơ : VB.
Bước 33 : Tính diện tích : TDT.
Bước 34 : Điền diện tích : DDT
Bước 35 : Lập bảng diện tích từ giá trị điền: LBGT.
Bước 36 : Xuất bảng số liệu sang file text: THB
Đây là những thao tác cơ bản, phần mềm thiết kế NOVA còn nhiều chức năng khác, các bạn có thể xem trong phần Help của NOVA. Nếu không có thể liên lạc trực tiếp tới công ty phần mềm Hài Hòa để được các chuyên viên hướng dẫn cụ thể.
 
Trong thực tế hoạt động xây dựng và cải tạo đường luôn là những hoạt động thường xuyên trong quá trình phát triển của các quốc gia, trong đó bài toán thiết kế đường nội đô và các nút giao thông là những bài toán rất phức tạp. Và sử dụng phần mềm thiết kế đường NOVA-TDN là một trong những công cụ giúp các kỹ sư tiết kiệm thời gian thiết kế và đảm bảo tính 


>> Phần mềm thiết kế đường
>> SmartCPM.Net - Giải pháp QLDA cho chủ đầu tư

>> SmartCPM - Phần mềm quản lý dự án
>> SmartBuild Finance - Phần mềm quản lý dòng tiền dự án
>>  Phần mềm quản lý hợp đồng