SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Phần mềm Quản lý hợp đồng

SmartContract hỗ trợ việc lập kế hoạch và quản lý hợp đồng xây lắp.

 

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ của ban quản lý dự án thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
- Cán bộ của nhà thầu thực hiện công tác quản lý gói thầu xây lắp.
- Tư vấn giám sát.

 

Chức năng chính

• Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, gói thầu;
- Tạo mục tiêu và các mốc tiến độ hoàn thành của hợp đồng.
- Lập kế hoạch nghiệm thu;
- Lập kế hoạch thanh toán;
- Quản lý phát sinh qua quá trình thực hiện.
• Điều hành
- Điều hành theo mục tiêu;
- Quản lý tình hình thực hiện của hợp đồng qua các biên bản nghiệm thu;
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
• Tài chính
- Quản lý các lần thành toán theo biên bản nghiệm thu;
- Lập hồ sơ quyết toán.
• Kiểm soát
- Kiếm soát tiến độ;
- Kiểm soát công tác nghiệm thu và thanh quyết toán.
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.

• Lập kế hoạch
- Lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, gói thầu;
- Tạo mục tiêu và các mốc tiến độ hoàn thành của hợp đồng.
- Lập kế hoạch nghiệm thu;
- Lập kế hoạch thanh toán;
- Quản lý phát sinh qua quá trình thực hiện.
• Điều hành
- Điều hành theo mục tiêu;
- Quản lý tình hình thực hiện của hợp đồng qua các biên bản nghiệm thu;
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
• Tài chính
- Quản lý các lần thành toán theo biên bản nghiệm thu;
- Lập hồ sơ quyết toán.
• Kiểm soát
- Kiếm soát tiến độ;
- Kiểm soát công tác nghiệm thu và thanh quyết toán.
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.
Sản phẩm khác
SmartCPM.Net

SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild Finance

SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

Smart Build Supply

Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

Smart CE

Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart...

Đặt mua | Chi tiết

SmartCPM

SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Đặt mua | Chi tiết